ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN:

 

Call of the Wild

Kerkstraat 104

6104 AE Koningsbosch

 

hierna te noemen:gebruiker

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘gebruiker’: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

‘consument’: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Levering

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt  levering af winkel/magazijn van gebruiker te Koningsbosch.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Bezorgkosten van aankopen komen ten laste van de consument tenzij gebruiker anders bepaald. Gebruiker behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.

5. Afhalen bij de gebruiker van de gekochte zaken is ook mogelijk.

6. Indien u verhuisd bent en dit niet aan de gebruiker heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatste aan gebruiker kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering.

7.Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging en /of zoekraken van de bestelling nadat deze aan de post of pakketdienst ter hand is gesteld.

 

Artikel 4. Levertijd

1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichting alsnog na te komen.

 

 

 

Artikel 5. Garantie

1.Kleine, technisch onvermijdbare afwijkingen in kwaliteit, kleur, grootte of gewicht van het artikel of het design zijn geen reden voor retourzending. Gebruiker geeft garantie op zaken,  gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing  is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker  verplicht nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen..

3. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

- de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

7. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs en eventuele bijkomende kosten volledig is voldaan.

 

Artikel 7. Gebreken, klachttermijnen

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk- te onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaak is geleverd;

- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen  kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan gebruiker.

 

Artikel 8. Prijzen en  Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Prijswijzigingen in de catalogus zijn voorbehouden. Gebruiker draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele zet- of drukfouten. Gebruiker garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van catalogi of folders niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen hiertoe aanleiding geven of ongewone prijsverhogingen van de leveranciers van de gebruiker zich voordoen.

 

Artikel 9. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling altijd vooraf plaats te vinden.  Levering vindt altijd alleen plaats na betaling. De betaalmogelijkheden zijn contant, vooraf per bank of voor klanten buiten europa per creditcard. Gebruiker biedt korting aan door middel van een klantenkaart. Na aanschaf van 5 artikelen krijgt de consument bij de eerstvolgende aankoop een korting van 5% van het totaalbedrag van de uitgereikte klantenkaart op naam van de consument.

Vanaf het moment dat men ook  bij gebruiker met een pas met pincode of creditcard kan betalen geldt dat artikelen die betaald zijn met creditcard niet op de klantenkaart genoteerd zullen worden. Hier ontvangt men dus niet de gebruikelijke klantenkorting op.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke door het gebruik van enig door gebruiker geleverd artikel geleden wordt, tenzij bewezen kan worden dat bedoelde schade aan de opzet of grove schuld van gebruiker te wijzen is. Gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 11. Overmacht

1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer dan 2 weken duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Midden-Limburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige functie. Deze voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel Midden-Limburg en bij de gebruiker opvraagbaar.

 

Artikel 14. Zichttermijn

U mag een afgeleverd artikel keuren en binnen 7 dagen na ontvangst aan gebruiker terugzenden in de originele verpakking met factuur, met uitzondering van gewassen of gedragen textiel, promo- en kortingsartikelen of speciaal voor de consument bestelde artikelen. Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan gebruiker  heeft teruggezonden is de koop een feit.Voor de retourzending worden extra kosten in rekening gebracht.Om te kunnen bewijzen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt, dient u ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een bewijs van terpostbezorging of een dergelijk document. De kosten voor bezorging blijven voor uw rekening. Het  recht van terugzenden bestaat niet voor artikelen waarbij dat uitdrukkelijk vermeld is. Ook indien het artikel tijdens het verblijf bij u is gebruikt of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht op retourneren.

 

Artikel 15. Bestelmogelijkheden

U kunt bestellen bij gebruiker door middel van bestelorder,  brief, telefoon of internet(email). 

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 17. Algemeen

Voor de gevolgen van drukfouten kan de gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld.Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen gebruiker en consument is het Nederlands recht van toepassing.